Disclaimer

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN KORIAN WEBSITE

Door gebruik te maken van deze website of andere daaraan gekoppelde websites van Korian Belgium NV (hierna de ‘Korian website’), geeft u impliciet te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u niet akkoord gaat met een of meer Algemene Voorwaarden, wordt u verzocht de Korian website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Korian website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Korian website verkrijgt en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Korian website doorgeeft, zijn voor uw eigen risico en vallen volledig en bij uitsluiting onder uw verantwoordelijkheid.

1. Doel van de Korian website

De Korian website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van Korian Belgium. De informatie op deze site is van algemene aard en is specifiek afgestemd op concrete omstandigheden. De informatie is niet bedoeld als persoonlijk of professioneel advies.

2. Gebruik van de Korian website

Door gebruik te maken van de Korian website, verbindt u zich ertoe:

  • zich op verantwoorde wijze en met inachtneming van de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of anderszins schadelijke berichten of informatie verzenden);
  • de veiligheid van de Korian website niet te schenden noch in het gedrang te brengen;
  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en op generlei wijze commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden tenzij u op voorhand toestemming daartoe hebt gekregen;
  • geen inbreuk te maken op de rechten van Korian of enige andere derde. Deze rechten omvatten onder meer en op niet-limitatieve wijze de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy).

3. Hyperlinks

De Korian website kan hyperlinks bevatten die u doorlinken naar websites die geen eigendom zijn van Korian Belgium. Deze hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van deze websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. Korian Belgium beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan evenmin enige garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. Korian Belgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit het gebruik daarvan. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of band met de ondernemingen of organisaties die deze websites beheren.
Tenzij Korian Belgium op voorhand schriftelijk daarmee instemt, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Korian website doorlinken.

4. Intellectuele rechten

Korian Belgium is de eigenaar van de inhoud van de Korian website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die daarop voorkomen. Tenzij Korian Belgium op voorhand schriftelijk daarmee instemt, is het verboden deze items te reproduceren, weer te geven, over te dragen, te verspreiden en op te slaan.
U mag de Korian website weergeven, raadplegen, daarop surfen en korte fragmenten ervan afdrukken, zij het dan uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik. De toestemming om op de Korian website te surfen, houdt geenszins in dat u een licentie wordt verleend op het geheel of een deel van deze items.

U stemt ermee in dat  Korian Belgium de in uw reacties vervatte ideeën, concepten, kennis en technieken (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de Korian website) voor welk doel dan ook mag aanwenden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe diensten.

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid van Korian Belgium

De Korian website wordt te uwer beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen kan Korian Belgium geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Korian website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Korian Belgium kan bovendien te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Korian website weigeren. Korian Belgium kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit (i) het gebruik van de Korian website of de gegevens die erop te vinden zijn, zoals onder meer verliezen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op uw computersysteem of apparatuur; (ii) de onmogelijkheid om de Korian website te gebruiken of (iii) de weigering van toegang tot de Korian website. Indien deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Korian Belgium strijdig wordt bevonden met de wettelijke bepalingen, blijft de aansprakelijkheid van Korian Belgium beperkt tot het wettelijk toegelaten maximum.

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe Korian Belgium en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Korian Belgium of een derde wordt toegebracht door uw doen of nalaten, inzonderheid in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

7. Allerlei

Korian Belgium kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden voor het geheel of ten dele wijzigen. Aanbevolen wordt de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste versie.

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden die voor het geheel of ten dele ongeldig of niet-toepasselijk is of wordt, zal zij als ongeschreven worden beschouwd en blijven alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en onverkort van toepassing.
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, strekt niet tot afstanddoening van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg, noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.
De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. Alle geschillen en betwistingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden vallen bij uitsluiting onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

8. Over Korian Belgium NV

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Korian Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 1b, RPR (Antwerpen) 869769702, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. .

De activiteiten van Korian Belgium staan onder het toezicht van verscheidene overheidsinstanties:

  • Vlaanderen: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, T 02 553 35 00, F 02 553 35 84, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.   
  • Wallonië: Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département des aînés et de la famille, avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Namen, T 081 327 211, F 081 327 474
  • Duitstalige gemeenschap: Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Stand per juli 2020.